Character Designer: Akira Toriyama, K Suke Fujishima, Nobuhiro Watsuki, Kenichi Sonoda, Satoshi Kon, Akemi Takada, Tetsuya Nomura, Nobuteru y KI, Marc Caro, Yoshiyuki Sadamoto, Jose Luis Munuera, Akio Sugino, Kazuto Nakazawa by Source Wikipedia

download center

Character Designer: Akira Toriyama, K Suke Fujishima, Nobuhiro Watsuki, Kenichi Sonoda, Satoshi Kon, Akemi Takada, Tetsuya Nomura, Nobuteru y KI, Marc Caro, Yoshiyuki Sadamoto, Jose Luis Munuera, Akio Sugino, Kazuto Nakazawa

Source Wikipedia - Character Designer: Akira Toriyama, K Suke Fujishima, Nobuhiro Watsuki, Kenichi Sonoda, Satoshi Kon, Akemi Takada, Tetsuya Nomura, Nobuteru y KI, Marc Caro, Yoshiyuki Sadamoto, Jose Luis Munuera, Akio Sugino, Kazuto Nakazawa
Enter the sum